Is the Bible horrible just because it was misused by slave traders and owners?

Tendai Mbofana


Here is an article where I refute an objection from an unbeliever who asserts that the bible was used to justify and perpetuate slavery as well as to controll masses, Initially I intended to refute this implied objection in his question together with other objections from unbelievers in a single post when it occured to me that they was so much to deal with within this objection, so I decided that it would better if I created a single post specifically to deal with this very common objection. Of course in the phrasing of the question the objection is not even stated, the unbeliever as is in many other cases has merely asserted, however obviously the objection is implied.

So here is the question from the unbeliever in brackets below:
[[ Have you read it? [ the bible ] Its a horrible boring book that was only used to…

View original post 2,647 more words

Advertisements

Christ, real historical fact, not mere myth!

Tendai Mbofana


Have you ever been confronted by non believers? who claim that the basis for the Christian faith is a myth.

Many non believers out of pure hatred for the faith will say such things even though they themselves either have biased evidence against Christianity or no evidence at all.

On 20th November 2016 Va Ndoro in His article “Religion incompatible with truth, science” he wrote ” Christianity is based on assumptions. That is, according to Va Ndoro, Christianity is based on mere claims that are not backed by proof. We Christians take the Person, Ministry, Life, Death and Resurrection of Christ, to be basis for our Faith.

According to Va Ndoro therefore Christ is a mere assumption, they is no proof that He was ever born, lived, died & resurrected. According to Va Ndoro Christ never had a ministry, he never did what the bible says He did, in…

View original post 762 more words

God is not “reasoning” for scientific ignorance

Tendai Mbofana


Here is a response to Mr. Shingai Rukwata Ndoro’s article “God is reasoning for scientific ignorance”. Va Ndoro is an atheist whose otherwise blasphemous articles appear in the Religious section of sundaymail.co.zw as you will realise Va Ndoro bundles all of religion as having basis in scientific ignorance. All of Va Ndoro’s arguements are better suited as descriptions of pagan idols not the Triune God. In my response I prove that Va Ndoro’s veiled attacks on Christianity are not only false but are no match to the superior truth claims of Christianity.Below each paragraph from Va Ndoro`s article is my response.

VA NDORO : THE core of a religious disposition is that the source and sustenance of life is from the causative and creative power of a supernatural force or power, a deity. Such a deity or “God” is then assumed to be humanoid or anthropological with “an appearance…

View original post 1,825 more words

“Ndiye unotangira zvose, zvose zvakabatana maari” ~ Vakorose 1:17

Chii chinotangira zvose? Mutemo wa Mozisi here, Mabasa akanaka here?

Chinotangira zvose haisi mitemo ya Mozisi, kana mabasa akanaka nekuti Kristu wakazadzisa murairo wose wa Mozisi, Pauro unoudza va Garatia [VaGaratia 3:24] kuti murairo wa Mozisi waive mudzidzisi kusvikira Kristu auya uyo anotiruramisa nekutenda .

Uye Mabasa akanaka haandiwo anotangira zvose nekuti haapi ruponeso [Vaefeso 2:8-9].

Unotangira zvose ndeuyo anoponesa, Unotangira zvose ndeuyo wakavapo pasati panechimwe chakanga chatosikwa.

Unotangira zvose ndeuyo wakasika zvose, uye unobatanidza zvose. Unotangira zvose ungava ani kunze kwa Kristu uyo Mwanakomana wa Mwari wakafira zvivi zvedu kuti tive muhuvepo nekubwinya Mwari nekusingaperi.

Tingatenda chii kunze kwa Jesu uyo shoko ra Mwari[ Johani 1;1]. Mukuru wekereke uyezve ariiye anotaurwa nezvake mumagwaro ose [ Ruka 24:27, Johani 5:39 ] Hukuru hwa Kristu hauna kuperera paakasika nyika aiwa, asi nanhasi Jesu uyu mupenyu anotangira zvose.

Izvi zvinotidzidzisa kuti Jesu havashanduki, Va Hebheru 13:8 inotitaurira kuti Jesu Kristu unogara akadaro, zuro nhasi, nekusingaperi.

Zvinotiratidza kuti basa, ne hunhu hwa Jesu sa Mwari uye ari munhu azere haushanduki.

Muvhunzo ngewekuti Jesu unotangira zvose pakudii? Chekutanga, kusati kwava nechinhu iye wanga watovepo, Jesu haana mavambo uye haana magumo, vamwe vanofunga kuti nyaya ya Jesu yakatangira paakazvarwa na Maria asi ka Chokwadi tochiwana muna [Vahebheru 7:3] “Asina baba, asina amai, asina madzisekuru, asina kutanga kwamazuva, kana kuguma kovupenyu, asi wakafananidzwa no Mwanakomana wa Mwari, unogara ari Mupirisita nekusingaperi”

Iyi nyaya iri muna VaHebheru yaifananidza Merishizedheki na Jesu. Pakutanga kwaiva neshoko, Shoko raiva na Mwari, Shoko raiva Mwari.

Aiva na Mwari pakutanga. Kuburikidza naye zvose zvakagadzirwa…. [Johani 1:1]

Tinoona kuti muna Johani 1 Kristu wanga watovepo kusati kwava nechimwe zvacho chinhu kana chimwe chakanga chasikwa. Muna Johani 8 Jesus unoti “Ndinokuudzai Chokwadi Abhurahama asati azvarwa ini ndakange ndatovepo.

Pauro unonyorera kuva Korose kuti Mwari Baba kuburikidza na Mwari Mwanakomana wakagadzira zvose zvinoonekwa nezvisingaonekwi, muna Mwari Mwanakomana zvose zvakabatana, Mwari Baba vakasika nyika neshoko ravo, Shoko iri ndi Jesu ndiro rinobatanidza zvose, muna VaHebheru 1: 3 zvinonzi shoko iroro rakataurwa na Mwari Baba kuti zvinhu zvivepo ndiro nanhasi rakabatanidza zvose ne simba raro.

Muna Mabasa Avaapostora 17; 28 zvinonzi “Maari tinorarama, uye tichifamba ndimo matiine hunhu hwedu.

Mwari wakasika zvose, ndiye oga usina kusikwa anozviraramisa asina chimwe chaangada kuti arambe anesimba ne HuMwari hwake.

Nyika Nezvose zviripairi, nezvirikunze, Nyeyedzi Nezvose zvinokwanisa kuramba chete zviripo nekuda kwe simba ra Mwari.

Hakuna chisikwa chinozvitonga, kana kuzviraramisa. Mwari ndivo !vanotonga uye vanoita kuti zvose zvirambe zvichishanda. Vamwe vanokatyamadzwa nechokwadi ichi asi ka tikavhura kuna Jobho 12:23 -25 Bhaibheri rinoti Mwari ndiye unopa Hukuru kunyika dzepasirino, ndiye unodzipwanya, unobvisa huchenjeri muvatungamiriri

….vanodzedzereka sezvidhakwa. Mwari ndivo vanotonga mashandiro anoita kubuda kwezuva, mwedzi, nyenyedzi, kunaya kwemvura [ Mapisarema 103:19, Vaefeso 4:6, Mateu 6:6, Dhanyeri 4:35]

Kune uyo anotenda, Zvose zvinobatana muna Kristu, Kune uyo anoda kuzodzwa, Kristu ndiye akazodzwa, uye ndiye anopa Mweya Mutsvene uyo anotizodza. Mukereke, Kristu ndiye unotangira zvose nekuti Kristu ndiye Musoro we Kereke [VaKorose 1:18], kereke muviri wa Kristo, uye ndi Kristu wakafira kereke, kereke ya Kristu ndiyo inevanotenda avo vakadanwa kwaari. Kristu ndiye skunayaJohani 1:1] Kristu ndiye chiratidzo ChaMwari Baba kwatiri. Hakuna kumwe kuzarurirwa kunopfuura

Thou shalt not turn Christianity into a political ideology..

image

This is a reminder to Bible believing Christians in Zimbabwe, that our faith must never be easily hijacked by the circumstances of the day.

Christianity is not a political ideology neither is it a method for advancing any particular economic ideology.

I say this because its easy to get carried away as a Christian, with the headlines of protests for political emancipation to a point of twisting the one message of the bible into a political ideology.

Jesus Himself suffered at the hands of the Romans, even though He had the power to free the Jews from Roman rule.

Even more Jesus` other disciple Matthew was a tax collector, that probably meant Matthew had to collaborate with the Romans, in the days before he became a disciple.

On the other hand was another disciple, Simon the Zealot, an anti Roman Jew.

Christ on calling these men would never entangle himself in the ideology of either man.

The point is clear, Christianity just like its originator is not a political ideology.

Christianity, as every bible believing Christian will know has its sole focus on the Redemptive work of the Holy triune God, who redeems those that He decided to redeem solely out of the pleasure of His will for His Glory. That is the core of our Christian Faith.

We as Christians must not get too excited  by such passing tides of  political activism to a point of  thinking the message of the bible can be turned into a political ideology that suits political preferences of the time.

We must look at worldly methods that are without Christ for what truly they are.

Without Christ, sin is noble, greed is highly esteemed, thieves are wise. Violence unto destruction though a device of the devil suddenly seems good, in the eyes of the unregenerate. For the world says, between 2 evils, choose of the lesser evil. The world says the end justifies the means.

Perverted vs True Religion:

By James Guyo

1) Perverted religion says: I gave my life to Jesus
True religion says: “I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep.” John 10:11. See who gave His life for who?

2) Perverted Religion says: I chose Jesus
True Religion says : “”You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.” John 15:16. See who chose who?

3) Perverted Religion says: I invited Jesus into my heart
True religion says: “”No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up at the last day. “Therefore I have said to you that no one can come to Me unless it has been granted to him by My Father.” John 6:44 and John 6:65. See who comes to a sinner first?

4) Perverted Religion says: I made Jesus Lord and Savior
True Religion says: “Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.” Acts 2:36. See who actually made Jesus Lord and Savior (Christ)?

5) Perverted Religion says: Sinners reject Jesus because they have a free-will to choose or reject Him.
True religion says: “”But you do not believe, because YOU ARE NOT of My sheep, as I said to you.” John 10:16. See that rejection of Jesus is not about free-will, but election or reprobation.

6) Perverted Religion says: Sinners can resist the power of God
True Religion says: “”All that the Father gives Me WILL come to Me, and the one who comes to Me I will by no means cast out.” John 6:37. All the elect WILL come-no negotiation.

7) Perverted Religion says: The believer is under the Law of Moses
True Religion says: “Therefore, my brethren, you also have BECOME DEAD TO THE LAW through the body of Christ, that you may be married to another––to Him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God.” Romans 7:4. You can’t be married to two people at the same time and not commit adultery period. Someone is lying somewhere.

8) False religion says: One can lose their salvation
True religion says: “”And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand.” John 10:28. Salvation cannot be lost unless if you are trying to save yourself.

9) Perverted religion says: Salvation is Jesus plus my good works
True religion says: “Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness,” Romans 4:4-5 and “So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy.” Romans 9:16. Salvation is of grace alone. Grace refuses to mix with anything. Good works are ordained for those who are saved. They are not the cause of salvation, but the product or result of salvation. This is a Free Gazebo Post. Stay in the Jesus ONLY Lane. Amen!

Here is why African Christians must search scripture even more..

kMysticsm and many unbiblical methods alleged to discern the voice of God are fuelling many African churches. Many Christians have dusty bibles or at least they selectively read into it and make passages say what they want.

So we always get cases of plenty clergymen who claim to hear God and see God more clearly, harrasing God’s people into giving them all they have. Lets not even talk about Gumbura, Masocha and those men who are known to have abused women, simply by claiming they had an edge in as far as communicating with God is concerned.

Everything we attribute or allude to as a “move” of God must find strong basis in scripture. The study of scripture essentially is theology(Τheos (God) logia(utterances). Theology and Theologians who have a high view of scripture must not be condemned but must be commended.

In fact Protestantism as we know it today was because of very scholarly men like Luther, Calvin and Zwingli who chose to put scripture above traditions, mysticism e.t.c

A high view of scripture, the only word of God to the exclusion of other things is necessary for it helps us understand that the word of God is sufficient, complete and whole and as such must be interpreted as a whole. Verses, chapters… are not to be interpreted in a vacuum but are to be interpreted in relation to the whole bible. Lets delve into issue of tongues for instance, we are to look at the whole counsel of the bible, to understand tongues, their role… e.t.c

So when we go into the book of Acts where we first encounter this phenomenon ( Acts 2:3-6) we realize that the tongues where not just syllables but actual human languages previously unknown to the speaker. We also see that these tongues where primarily sign gifts meant to unbelievers. Paul also in the 14th chapter in the first epistle to the Corinthians makes it clear that the tongues ought to be interpreted if ever spoken.

Its important to have the word as a standard for everything otherwise if we where to allow everything to be alluded to as revelation from God then even the Mormons ( who believe that Jesus is a brother to Lucifer e.t.c) will justly defended their beliefs as being revelation from God even though they are contrary to the bible.